Our Team

  • Uttam Singh Chaudhary (Rashtriya Adhyksh)
  • Jagat Narayan Agrawal (Rastriya varisht Mahamantri)
  • Harendra Chaudhary (Rastriya Koshadhyksh)
  • Shyam Sunder Paliwal (Rastriya varishth Sangathan Mahamantri)
  • Sangeeta Sharma (Rastriya Sangathan Mantri “Mahila” )
  • Pradeep Kumar vendil (Rastriya Media Prabhari)

Shri Ram Sansthan (SRS NGO )